Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

KAF

Kultiveringsanleggenes
Forening kaf.no

Vedtekter for Kultiveringsanleggenes Forening (KAF)

vedtatt på årsmøtet 27/3 1998.

§ 1 Navn og formål.

Kultiveringsanleggenes Forening har som formål å fremme en rasjonell og faglig basert fiskekultivering i tråd med biologiske og veterinærfaglige retningslinjer.

Foreningens hovedoppgaver skal være å:

§ 2 Medlemskap.

Alle kultiveringsanlegg, genbankanlegg og forskningsanlegg relatert til kultiveringsvirksomhet kan være medlemmer av foreningen.

§ 3 Årsmøtet.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallelse skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. De saker som skal behandles på møtet skal være nevnt i innkallelsen. Styret skal sende ut forvarsel om ordinært årsmøte i god tid før innkallelsen sendes ut.

På ordinært årsmøte behandles:

  1. Styrets beretning om siste års virksomhet
  2. Revidert regnskap for siste år
  3. Styrets forslag til budsjett for kommende driftsår
  4. Fastsettelse av kontingent
  5. Valg av styreleder, nestleder, to/tre styremedlemmer og ett varamedlem
  6. Valg av to revisorer
  7. Valg av valgkomite
  8. Innkomne forslag.

Innkomne forslag må for å kunne behandles enten være fremsatt av styret eller være innkommet skriftlig til styret senest én måned før årsmøtet holdes. Forslaget skal nevnes i innkallelsen.

Medlemmene er forpliktet til å motta alle verv innen foreningen. Dog kan enhver unnslå seg selv valg i like lang tid som han/hun tidligere har fungert i tillitsverv.

Foreligger det mer enn ett forslag til valg skal valget skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, eller i tilfelle stemmelikhet ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles når minst 2 av styremedlemmene eller 10 medlemmer av foreningen forlanger det. Innkallelsen skal skje som for et ordinært årsmøte.

§ 4 Styret og dets gjøremål.

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og to varamedlemmer med funksjonstid på to år. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges slik at det hvert år står vekselsvis 2 styremedlemmer og ett varamedlem, henholdsvis 3 styremedlemmer og ett varamedlem for valg.

Styret innkalles av lederen. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Styret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene og beslutninger som fattes på årsmøtet.

Styret skal føre regnskap med foreningens midler og fortegnelse over medlemmer.

Styret skal innkalle til årsmøte med vedlagt årsberetning og revidert regnskap fra driften siste år.

Styret skal arrangere fagkonferanser eller andre medlemsmøter i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig.

Utad forpliktes foreningen av styret ved dets leder eller i dennes fravær av dets nestleder.

§ 5 Vedtektsendringer.

Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene må være representert og stemme for endringen.

Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig kan neste årsmøte eller ekstraordinært årsmøte som holdes minst én måned senere vedta forslaget med 2/3 av de møtende stemmer.

§ 6 Oppløsning.

Beslutning om oppløsning av foreningen må eventuelt fattes med 3/4 flertall av ordinært årsmøte, hvor minst halvparten av medlemmene er til stede. Forslaget om oppløsning må være nevnt i innbydelsen til møtet. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig kan ekstraordinært årsmøte som holdes minst én måned senere vedta forslaget med 2/3 av de møtendes stemmer. Årsmøtet beslutter med simpelt flertall disponeringen av foreningens eventuelle midler ved oppløsning.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn